29 okt. 2010

196. November

Är det inte så att ALLA numera firar Halloween?Halloween är en högtid som firas den 31 oktober. Halloween har sitt ursprung på Irland och delvis i Skottland. Via USA, dit många irländska migranter kom under 1840-talets svält- och nödår, kom den till Sverige 1995, men har inte fått större grepp i Europa. Man firar Halloween genom att klä ut sig i spökkostymer och gå runt bland grannar för att be om bus eller godis - liknande den påsktradition med påskkärringar som finns i Sverige. Firandet kan ses som etablerat och omsätter varje år cirka en miljard kronor i Sverige.

Halloweenfirande finns omnämnt i Sverige redan på 1950- och 60-talen. Bland annat fick ordningspolisen tillkallas vid Halloweenfirande i Stockholm 1961. Även den svenska skolans engelskabok kunde förr innehålla ett kapitel om Halloween i engelsktalande delar av världen.

Dock är det först i början av 1990-talet som några större ansträngningar att lansera högtiden görs. Hard Rock Cafe i Stockholm tillsammans med Buttericks gick 1990 ut med en satsning där man firade Halloween under en veckas tid. Försäljningen av Halloweensaker ökade kraftigt under 1991 och spreds till Göteborg och Malmö under 1992 och 1993. 1995 blev Halloweenfirandet allmänt i Sverige.

Det var dock först 1997 som firandet började uppmärksammas av tidningar och i övriga detaljhandeln.
Halloween har sedan slutet av 1990-talet och sedan 2000-talet ökat mer och mer i Sverige. Det är inte bara barn som firar utan det anordnas stora fester för alla åldrar. De flesta har privata fester, men även krogar och restauranger satsar mer för varje år.

Wikipedia

Halloween is a holiday celebrated on October 31. Halloween has its origins in Ireland and partly in Scotland. Via the United States, where many Irish immigrants came during the 1840s famine and famine, came to Sweden in 1995, but has not gained more traction in Europe. We celebrate Halloween by dressing up in spökkostymer and walk around among the neighbors to ask for trick or treating - similar to the Easter tradition of Easter witches who are in Sweden. The celebration can be seen as established and has annual sales each year approximately one billion kronor in Sweden.

Halloween celebration is mentioned in Sweden already in 1950 - and 60th centuries. Among other things, order the police to be called the Halloween celebration in Stockholm 1961. The Swedish school engelskabok would dwarf a chapter on Halloween in English speaking parts of the world.

However, it is only the beginning of the 1990s that any major efforts to launch the festival is done. Hard Rock Cafe in Stockholm together with Buttericks 1990 went out with a bet where they celebrated Halloween for a week. Sales of Halloween Things grew strongly in 1991 and spread to Gothenburg and Malmo in 1992 and 1993. 1995, Halloween celebrations general in Sweden.

It was not until 1997 that the celebration began to attract attention of the press and other retail stores.
Halloween has since the late 1990s and since the 2000s increased more and more in Sweden. It's not just children who are celebrating, but it held great festivities for all ages. Most have private parties, but also bars and restaurants are investing more each year.303 av 365