18 sep. 2010

273. Souvenir

Förra veckan var jag med min familj på semesterresa till Turkiet och en alla souvenir som såldes var målade kalebasser. Det häftigaste dom gjort var att göra hål i några och dra in en sladd och en lamphållare - en ny lampa till taket!
Dock nöjde vi oss med att titta på dessa kalebass flickor som hade målat skydd för "onda ögat".

---

Souvenirs
Last week I was with my family on vacation to Turkey and one souvenir they sold was painted gourds(?). The most amazing they made was to make a few holes in and pull a cord and a lamp holder - a new lamp to the ceiling!
However, we contented ourselves with looking at these gourd girls who had painted the protection of the "evil eye".
259 av 365


Det onda ögat
Tron på det onda ögat är en antik vidskepelse som du kan möta i många kulturer: länderna runt Medelhavet, Arabien, Turkiet, hela vägen till Indien.

Huruvida det onda ögat existerar eller ej är en trosfråga, och att gräla om det tjänar inget till. Många greker är lika övertygade om dess existens som du inte är det.

Det onda ögat är en slags negativ kraft som vi alla mer eller mindre bär inom oss. Om vi stirrar för länge på en person, ett djur eller till och med objekt kan vi skada denne med den onda krafter. Detta sker oftast helt omedvetet, men själva stirrandet i sig kommer många gånger från avund eller beundran, och dina ögon blir det onda ögats kanaler.

Offret får plötsligt huvudvärk eller blir yr i huvudet, snubblar, svimmar, blir sjuk och kan till och med dö, beroende på det onda ögats styrka och offrets mottaglighet.

För att bli av med förbannelsen måste du hitta någon som kan upphäva den. Detta är ofta en kvinna, eftersom denna kunskap traditionellt förs vidare fråm mor till dotter.

Det första hon gör är att kolla om du verkligen har blivit trffad av det onda ögat eller bara har sömnbrist eller är bakfull. För att göra detta häller hon några droppar olivolja i ett glas vatten. Om oljan bildar en liten fläck på ytan kan du andas ut. Ta en aspirin och gå hem. Men om oljan försvinner, löses upp, har du blivit drabbad av det onda ögat.

Nu måste förbannelsen upphävas. Kvinnan läser böner, gör korstecknet på din panna och dina händer med olja och heligt vatten, står tyst och blundar o.s.v. Efter detta mår du bra igen.

Trons makt? Viljemakt? Magi? Tja, det är inte min sak att avgöra. Jag kan dock berätta att jag bevittnat allt detta många gånger och enligt mina grekiska vänner fungerar det.
Hittat HÄR!

_________________________________________

The evil eye
Belief in the evil eye is an ancient superstition that you may face in many cultures: the Mediterranean, Arabia, Turkey, all the way to India.

Whether the evil eye exists or not is a matter of faith, and to quarrel about it serves no purpose. Many Greeks are equally convinced of its existence as you are not.

The evil eye is a kind of negative force that we all more or less carry within us. If we stare too long at a person, animals or even objects, we can damage him with the evil forces. This is usually quite unconsciously, but themselves staring in itself often comes from envy or admiration, and your eyes become the evil eye channels.

The victim may suddenly headache or become dizzy, stumble, faint, fall ill and can even die, depending on the strength of the evil eye and the victim's susceptibility.

To get rid of the curse you must find someone who can annul it. This is often a woman, because this knowledge is traditionally conducted further be mother to daughter.

The first thing she does is check whether you really have become trffad of the evil eye or just lack of sleep or have a hangover. To do this, she pours a few drops of olive oil in a glass of water. If the oil forms a small spot on the surface, you can exhale. Take an aspirin and go home. But if the oil will disappear, dissolve, have you been affected by the evil eye.

Now the curse lifted. The woman reads prayers, makes sign of the cross on your forehead and your hands with oil and holy water, is quiet and close their eyes etc. After that you feel well again.

Power of faith? Will-power? Magic? Well, it's not for me to decide. However, I can tell you that I have witnessed all this many times and according to my Greek friends works there.
Found HERE!

PhotoStory Friday
Hosted by Cecily and Lolli