26 sep. 2010

237. RegnbågeEnligt sägnen skall en skatt ligga gömd vid regnbågens slut.

Det är dock utsiktslöst att försöka hitta detta slut, för regnbågen finns inte på någon bestämd plats i rummet utan är ett optiskt fenomen som beror på observatörens position.
Betraktaren har solen i ryggen och bågens mitt ligger i förlängningen av den skugga som han eller hon kastar på marken. Regnbågen uppträder då regndroppar i luften belyses av solen. När en ljusstråle träffar en droppe bryts den och reflekteras sedan mot baksidan av droppen för att sedan brytas en gång till när den passerar ut i luften igen.

De flesta strålarna återspeglas i 40º-42º vinkel. Skilda våglängder bryts något olika och därför sprids ljusets färger inom detta vinkelintervall med den blå färgen på bågens insida och den röda på utsidan. Men ljuset kan också reflekteras en extra gång inuti droppen, och det är orsaken till att man ofta kan se en sekundär regnbåge på 50º-53º vinkel.

Genom den extra reflektionen blir dock färgerna här inverterade gentemot den primära regnbågen. Ytterligare bågar kan ibland också synas. Solen får inte stå för högt på himlen; befinner den sig högre upp än 42º hamnar regnbågen under horisonten och kan då bara ses om observatören befinner sig på en höjd eller i ett flygplan.

- - -

According to legend, a tax lie hidden at the end of the rainbow.

However, it is hopeless to try to find this end, the rainbow does not exist in any particular place in space but is an optical phenomenon that depends on the observer's position.
The viewer has the sun in my back and my bow is in the extension of the shadow he casts on the ground. The rainbow occurs when raindrops in the air illuminated by the sun. When a light beam hits a drop of the breaks and then reflected on the back of the drop and then break again as it passes into the air again.

Most of the rays reflected in the 40 º -42 º angle. Different wavelengths are broken slightly different and therefore spread of light colors in this angular range with the blue color of the inside of the bow and the red on the outside. But light can also be reflected once more inside the droplet, and that is why you often can see a secondary rainbow of 50 º -53 º angle.

The added reflection, however, the colors here are inverted towards the primary rainbow. Additional frames can sometimes be seen. The sun may not be too high in the sky, it is itself rising above 42 º ports rainbow over the horizon and can only be seen if the observer is located at a height or in an airplane.

Väder!


ILoveTrendyTreehousePolaroid


Himelsk i Norge
268 av 365