7 juli 2010

352. Vänta

Ibland är väntan lång - innan man kommer på det man grubblar på.
Vad tror du att denna manen sitter och funderar på?

När jag kom tillbaka lite senare såg jag att han mötes av en jämnårig dam. Tänk om det var skilsmässa han satt och tänkte på? Eller var han bekymrad och väntade på ett svar, från frun, doktorn... eller?
I sverige registreras ungefär 40 000 giftermål per år, och runt 20 000 skilsmässor. Glädjande nog verkar ökningen av skilsmässor avtagit de senaste åren. SCB började registera skilsmässor år 1831. Det året registerades bara 95 st skilsmässor. Mellan 1960 och 1990, mer än fördubblades antalet från 8958 till 19357.

Därefter har antalet legat på cirka 20 000 st om året. Störst antal skilsmässor skedde 1974 (26 802 st) samt 1975 (25 383). Anledningen till att det var så många skilsmässor dessa två år får nog delvis förklaras med en ny skilsmässolagstiftning som trädde i kraft och gjorde det lättare för makar att skiljas.
Vidare visar SCB:s statistik att de flesta skilsmässorna sker redan efter tredje till fjärde året. År 2008 var dock genomsnittstiden för de makar som skiljdes, 12 år.

Äktenskap mellan makar med olika födelseland varar enligt statistiken i 9 år, vid samma födelseland i 12 år. Och skulle båda makar vara födda utomlands men dessutom ha olika födelseländer så varar äktenskapet i knappa 7 år.
In Sweden, some 40 000 registered marriages per year, and around 20 000 divorces. Happily, the real increase in the divorce rate declined in recent years. Sweden started to register divorces in 1831. That year, records were only 95 pc divorces. Between 1960 and 1990, more than doubled the number 8958-19357.

Thereafter, the number remained at about 20 000 units a year. Greatest number of divorces was 1974 (26 802 units) and 1975 (25 383). The reason why there were so many divorces these two years, probably partly explained by a new divorce law legislation which came into force and made it easier for couples to divorce.
Further, the Statistics Sweden's statistics that most divorces take place as early as third to fourth year. In 2008, however, average time for the spouses separated; 12 years.

Marriages between spouses of different duration according to the statistics of birth in nine years, at the same birth in 12 years. And if both husband and wife were born abroad but also have different countries of birth so scarce in the marriage lasts seven years.

How is it in your coundtry?189 av 365