30 sep. 2010

Bröllops dukning!


Why not use food for decoration?
En dåtida sommarstuga!Tema Fredag Byggnadsverk

Vet du var det är?

I Sverige, nära Göteborg,
börjar på G och slutar på slott!

Kommit på det?


http://www.dipityroad.com/

12. Bad
272 av 365

Ps.Dom kom upp igen!


Bilden är för några veckor sedan i Turkiet!

29 sep. 2010

161. Liten
Ordlös Onsdag- Fynd!
271 av 365


Eller denna kanske?

28 sep. 2010

149. Kyla - Är vi där snart?Tisdagstema Kyla


281 av 365

82. GatukorsningDet var inte alltid lätt att komma fram på gatorna i Turkiet - här åkte vi buss bara några timmar senare. Tänk en buss upp där snett vänster!


270 av 365

27 sep. 2010

252. September

Liten och stor Björk!
Den i Sverige och Skandinavien vanligaste björken heter vårtbjörk (Betula pendula), och kom invandrad söderifrån. Från den har varianten ornäsbjörken (Betula pendula f dalecarlica) uppstått.
Den med den vitaste stammen heter glasbjörk (Betula pubescens), och kom invandrad norrifrån. Från den har en variant som fjällbjörk (Betula pubescens tortuosa) utvecklats, utan att anses som egen art.
Dvärgbjörken (Betula nana) är en av de längs polarcirkeln mest nordliga trädformerna på jorden.
Alla de tre svenska björkarterna (dvärgbjörk, glasbjörk och vårtbjörk) kan korsa sig med varandra.

Björklöv kan användas som ett enkelt tvättmedel. De smutsiga plaggen läggs i en plastpåse tillsammans med färska björklöv och varmt vatten och snurras runt i luften ett par varv. Påsen hänges sedan på ryggsäcken medan man går så att den bearbetas mekaniskt. Kläderna blir inte lika rena som när de tvättas i en vanlig tvättmaskin men ändå betydligt renare än innan. Detta beror på att björklöven innehåller en sorts tvålämne, som även gör att det tvättade plagget luktar gott. Även askan från björkved, förr kallad pottaska, kan användas för att tvätta möbler och skura golv. Den ger nämligen lut om den blandas med vatten.

När man tänder eld på en bit björknäver bildas en tjock, svart olja som förr användes för att limma ihop trasigt porslin: man strök oljan på brottytorna och tryckte ihop dem. När oljan sedan stelnat kunde man putsa bort det som trängt ur snittet och fick därmed i bästa fall en osynlig lagning.

- - -

Birch is the name of a certain tree of the genus Betula (pronounced /ˈbɛtjʊlə/ Bé-tu-la),[1] in the family Betulaceae, closely related to the beech/oak family, Fagaceae.

Birch leaves can be used as a simple detergent. The dirty clothes are placed in a plastic bag with fresh birch leaves and hot water and swirled around in the air a few times. The bag hung since the backpack while you go to the processed mechanically. The clothes are not as clean as when they are washed in an ordinary washing machine but still much cleaner than before. This is because the Björklöven contains a kind of soapy substance, which means that it also washed garment smells good. Even the ash from birch wood, formerly known as potash, can be used to wash the furniture and mopping floors. It suggests the bleach if it is mixed with water.

From Wikipedia, the free encyclopediaEller denna lilla lilla björk, nämligen Björksopp

Björksopp (Leccinum scabrum) är en ätlig sopp som är vanligt förekommande i hela Sverige. Den hör till gruppen strävsoppar och just denna art kallas ofta bara just strävsopp.

Hos äldre exemplar blir hattköttet ofta "svampigt" i konsistensen, och foten kan bli något träig. Ett tips är att du bara använder de yngre, mer fasta exemplaren till matlagning.

Strävsoppar är ett komplex med flera närstående arter som kan likna varandra mycket. Som matsvampplockare behöver du inte kunna skilja dem alla åt eftersom alla är ätliga.

- - -
The Birch bolete (Leccinum scabrum) is an edible mushroom in the family Boletaceae, and was formerly classified as Boletus scaber. The birch bolete is widespread in Europe as well as elsewhere in the Northern Hemisphere, occurring only in mycorrhizal association with birch trees. The birch bolete fruits from June to October.

L. scabrum has been found in association with ornamental birch trees planted outside of its native range, such as in California.

In older specimens are often the meat hat "spongy" texture, and the foot may be slightly woody. One suggestion is that you only use the younger, more specimens were fixed for cooking.

Leccinum is a complex of several related species may resemble each other much. As edible mushroom pickers, you will not be able to separate them all since each is edible.

Outdoor Wednesday


My World
269 av 365

26 sep. 2010

237. RegnbågeEnligt sägnen skall en skatt ligga gömd vid regnbågens slut.

Det är dock utsiktslöst att försöka hitta detta slut, för regnbågen finns inte på någon bestämd plats i rummet utan är ett optiskt fenomen som beror på observatörens position.
Betraktaren har solen i ryggen och bågens mitt ligger i förlängningen av den skugga som han eller hon kastar på marken. Regnbågen uppträder då regndroppar i luften belyses av solen. När en ljusstråle träffar en droppe bryts den och reflekteras sedan mot baksidan av droppen för att sedan brytas en gång till när den passerar ut i luften igen.

De flesta strålarna återspeglas i 40º-42º vinkel. Skilda våglängder bryts något olika och därför sprids ljusets färger inom detta vinkelintervall med den blå färgen på bågens insida och den röda på utsidan. Men ljuset kan också reflekteras en extra gång inuti droppen, och det är orsaken till att man ofta kan se en sekundär regnbåge på 50º-53º vinkel.

Genom den extra reflektionen blir dock färgerna här inverterade gentemot den primära regnbågen. Ytterligare bågar kan ibland också synas. Solen får inte stå för högt på himlen; befinner den sig högre upp än 42º hamnar regnbågen under horisonten och kan då bara ses om observatören befinner sig på en höjd eller i ett flygplan.

- - -

According to legend, a tax lie hidden at the end of the rainbow.

However, it is hopeless to try to find this end, the rainbow does not exist in any particular place in space but is an optical phenomenon that depends on the observer's position.
The viewer has the sun in my back and my bow is in the extension of the shadow he casts on the ground. The rainbow occurs when raindrops in the air illuminated by the sun. When a light beam hits a drop of the breaks and then reflected on the back of the drop and then break again as it passes into the air again.

Most of the rays reflected in the 40 º -42 º angle. Different wavelengths are broken slightly different and therefore spread of light colors in this angular range with the blue color of the inside of the bow and the red on the outside. But light can also be reflected once more inside the droplet, and that is why you often can see a secondary rainbow of 50 º -53 º angle.

The added reflection, however, the colors here are inverted towards the primary rainbow. Additional frames can sometimes be seen. The sun may not be too high in the sky, it is itself rising above 42 º ports rainbow over the horizon and can only be seen if the observer is located at a height or in an airplane.

Väder!


ILoveTrendyTreehousePolaroid


Himelsk i Norge
268 av 365

25 sep. 2010

140. Kniv


Do you know it?


267 av 365

24 sep. 2010

330. Vagn

Barnvagn

Titta noga och läs på anslaget!


Fast denna är bättre till temat eller vad säger du?
266 av 365

23 sep. 2010

166. Luft

Har du luft under dina vingar?


Vilken rovfågel är det?

Sky watch
265 av 365

life with my 3 boybarians

22 sep. 2010

164. Luddigt

SKÅL!

cheers ура هتاف! Živjeli! 干杯!Här skall det nog inte var en till eller?


264 av 365

Rörelseoskärpa

- är när rörliga föremål blir suddiga på ett fotografi eller i en serie av bilder såsom en film eller animering.
Rörelseoskärpa används ofta som effekt i bilspel för att förstärka fartkänslan. Rörelseoskärpa minskar även "pressen" på systemet och möjliggör således att spelen spelas på "mindre bra system".


Skakningsoskärpa

Fotografens förmåga att ta bilder utan synlig suddighet orsakad av kamerarörelse (skakningsoskärpa) är en viktig parameter i valet av längsta möjliga slutartid för en handhållen kamera. En tumregel som används av de flesta 35 mm-fotografer är att längsta möjliga slutartid som kan användas med försiktighet är den som är numeriskt närmast objektivets brännvidd. Till exempel är 1/60 s den närmsta slutartiden vid användande av en handhållen 35 mm-kamera med ett 50 mm-normalobjektiv.

Att använda detta med "försiktighet" innebär normalt att kamerarörelsen minimeras genom att stödja kameran, armarna eller kroppen på något sätt. För en fritt stående, ostödd fotograf är det oftast nödvändigt att använda en snabbare slutartid.

21 sep. 2010

2 av mina underverk!Tisdagstema Sömn

259. SkogKanske har vi blivit hemmablinda och glömt bort naturen nära inpå oss? Eller ser vi helt enkelt inte skogen för alla träd?


262 av 365

20 sep. 2010

255. Sitter fastDet är väl för väl att dom sitter fast både krukan och den lilla gubben så att dom inte trillar av.

Bilden är tagen på Horsabäck plantskola. Ägaren Birgit Udsen har själv gjort det härliga figurerna.


261 av 365

18 sep. 2010

273. Souvenir

Förra veckan var jag med min familj på semesterresa till Turkiet och en alla souvenir som såldes var målade kalebasser. Det häftigaste dom gjort var att göra hål i några och dra in en sladd och en lamphållare - en ny lampa till taket!
Dock nöjde vi oss med att titta på dessa kalebass flickor som hade målat skydd för "onda ögat".

---

Souvenirs
Last week I was with my family on vacation to Turkey and one souvenir they sold was painted gourds(?). The most amazing they made was to make a few holes in and pull a cord and a lamp holder - a new lamp to the ceiling!
However, we contented ourselves with looking at these gourd girls who had painted the protection of the "evil eye".
259 av 365


Det onda ögat
Tron på det onda ögat är en antik vidskepelse som du kan möta i många kulturer: länderna runt Medelhavet, Arabien, Turkiet, hela vägen till Indien.

Huruvida det onda ögat existerar eller ej är en trosfråga, och att gräla om det tjänar inget till. Många greker är lika övertygade om dess existens som du inte är det.

Det onda ögat är en slags negativ kraft som vi alla mer eller mindre bär inom oss. Om vi stirrar för länge på en person, ett djur eller till och med objekt kan vi skada denne med den onda krafter. Detta sker oftast helt omedvetet, men själva stirrandet i sig kommer många gånger från avund eller beundran, och dina ögon blir det onda ögats kanaler.

Offret får plötsligt huvudvärk eller blir yr i huvudet, snubblar, svimmar, blir sjuk och kan till och med dö, beroende på det onda ögats styrka och offrets mottaglighet.

För att bli av med förbannelsen måste du hitta någon som kan upphäva den. Detta är ofta en kvinna, eftersom denna kunskap traditionellt förs vidare fråm mor till dotter.

Det första hon gör är att kolla om du verkligen har blivit trffad av det onda ögat eller bara har sömnbrist eller är bakfull. För att göra detta häller hon några droppar olivolja i ett glas vatten. Om oljan bildar en liten fläck på ytan kan du andas ut. Ta en aspirin och gå hem. Men om oljan försvinner, löses upp, har du blivit drabbad av det onda ögat.

Nu måste förbannelsen upphävas. Kvinnan läser böner, gör korstecknet på din panna och dina händer med olja och heligt vatten, står tyst och blundar o.s.v. Efter detta mår du bra igen.

Trons makt? Viljemakt? Magi? Tja, det är inte min sak att avgöra. Jag kan dock berätta att jag bevittnat allt detta många gånger och enligt mina grekiska vänner fungerar det.
Hittat HÄR!

_________________________________________

The evil eye
Belief in the evil eye is an ancient superstition that you may face in many cultures: the Mediterranean, Arabia, Turkey, all the way to India.

Whether the evil eye exists or not is a matter of faith, and to quarrel about it serves no purpose. Many Greeks are equally convinced of its existence as you are not.

The evil eye is a kind of negative force that we all more or less carry within us. If we stare too long at a person, animals or even objects, we can damage him with the evil forces. This is usually quite unconsciously, but themselves staring in itself often comes from envy or admiration, and your eyes become the evil eye channels.

The victim may suddenly headache or become dizzy, stumble, faint, fall ill and can even die, depending on the strength of the evil eye and the victim's susceptibility.

To get rid of the curse you must find someone who can annul it. This is often a woman, because this knowledge is traditionally conducted further be mother to daughter.

The first thing she does is check whether you really have become trffad of the evil eye or just lack of sleep or have a hangover. To do this, she pours a few drops of olive oil in a glass of water. If the oil forms a small spot on the surface, you can exhale. Take an aspirin and go home. But if the oil will disappear, dissolve, have you been affected by the evil eye.

Now the curse lifted. The woman reads prayers, makes sign of the cross on your forehead and your hands with oil and holy water, is quiet and close their eyes etc. After that you feel well again.

Power of faith? Will-power? Magic? Well, it's not for me to decide. However, I can tell you that I have witnessed all this many times and according to my Greek friends works there.
Found HERE!

PhotoStory Friday
Hosted by Cecily and Lolli

17 sep. 2010

336. Vek

Do you dare go over this bridge?
Sunday Bridges
258 av 365


16 sep. 2010

67. FruktigtDetta hittade jag,
Artnr: 6231
Proucent: La Riojana
Ursprung: La Riojana, Famantina Valley, Argentina
Druvsort: 60% Torrontés, 40% Chardonnay
Alkoholhalt: 12,5%
Pris: 64:-
Gott, fräscht och aromatiskt buffévin. Serveras med fördel till asiatisk mat, fisk och skaldjur.

(Men det jag dricker har bara 8,5% och är Krav odlat! eller har jag fel?)
"Ett ungt, fräscht och fruktigt vin, med ren, fräsch frukt, bra syra och inslag av äpple, och citrus."

Ferdagstema hos Sinneskatten - Frukt!
257 av 365

Dock inte denna flaska som finns på bild men ville berätta om min favorit för tillfället.

Extra bild.

15 sep. 2010Vad är det man säger, kläder efter väder! Fast inte var det så här, sommarklämning, höstlöv och så det där regnet!

Ett annat uttryck, Där det finns hjärterum finns det stjärte rum... alla går väl in under paraplyet.


256 av 365

Ps. Så här skulle de varit klädda.
Jessica Anderson
Jessica Elisabeth Andersson, född Arvidsson 27 oktober 1973 i Spånga, Stockholm, är en svensk sångerska som slog igenom i dokusåpan Fame Factory. Hon är uppvuxen i Spånga, Hagfors, Lidköping och Skövde, och är sedan 1997 bosatt i Trollhättan.
Hon utsågs även till Sveriges sexigaste kvinna år 2003.

Jessica Andersson Elisabeth, born October 27, 1973 Arvidsson in Spånga, Stockholm, is a Swedish singer who broke through in the reality show Fame Factory. She grew up in Spånga, Hagfors, and Lidköping, Skövde, and since 1997 resides in Trollhättan.
She also was named to Sweden's sexiest woman in 2003.

Black and white Wednesday

the long road

14 sep. 2010

AptitretandeBilduppdraget, Kreativitet och inspiration - Aptitretande

Nog sätts smaklökarna i gång...

Och jag tänker på lammkött...

... fast inte som det först låter utan vid den här semestern, vid just denna pool där denna kvinna fanns serverades en lammgryta som var gudomligt god och verkligen smälte i munnen!!!


Blue Monday

Varför inte bygga en egen pool i trädgården?
Besök Pool on line så hittar du all info. för att förverkliga dina drömmar!


Fick omdömmet;

12. Allt om grönska:
Maria är en kvinna som går grundligt tillväga, hon lusläser Farbror Sid-sidan och gör en bild som tilltalar bedömaren.
Maria serverar en gyllenbrun bit lammkött på en bädd av rosa luftmadrass! Ja ni hör, detta bidrag håller hög Farbror-Sid-klass och skulle platsa när som helst på min sida. Nu blir det inte mycket mer av mattext eller matbild som retar smaklökarna. Men det av mig nyinstiftade humorpriset går till Maria Berg!
Sid

83. GenomGenom ett reginigt Europa... undra vem det var som sjöng det?
Hittade den!
255 av 365

13 sep. 2010

Grodlår eller bara Karl Johan?Macro Monday

Pojke på bil - I heart faces35. Börjar på DDenna underbara knöl!
Vill du se en som slår ut? Titta HÄR!


254 av 365


MellowYellowBadge

12 sep. 2010

288. SugrörSommar vart tog du vägen? Vill ha dig tillbaka!


253 av 365

11 sep. 2010

153. KärlekLove, love and love!

Photo HuntAnniversary

Well I am not at 17 yet but we did 10 years!

252 av 365